Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Onderhoud

 
Door het uitvoeren van planmatig onderhoud blijven gebouwde, groene en archeologische monumenten in goede conditie en wordt de noodzaak om te restaureren zo veel mogelijk beperkt. Onderhoud voorkomt dat er onnodig historisch materiaal verloren gaat en werkt op termijn kostenbesparend. Is restauratie toch nodig, dan is kennis over de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het gebouw, de groenaanleg of de aard van het archeologisch bodemarchief onontbeerlijk om tot een gedegen restauratieplan te komen.
Wilt u uw monumentale bezit goed onderhouden dan is het belangrijk om te weten welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en in welke volgorde deze moeten plaatsvinden. 

Monumentenwacht Zuid-Holland
Goed bouwkundig onderzoek is de basis voor een onderhoudsplanning. Monumentenwacht Zuid-Holland heeft jarenlange ervaring opgedaan door het bouwkundig inspecteren van duizenden monumenten in onze provincie. De eigenaar ontvangt na inspectie een bouwkundig rapport waarin de onderhoudstoestand van het pand staat beschreven. Het advies is 100% onafhankelijk. De Monumentenwacht is zelf geen partij in het uitvoeren van werkzaamheden. Behalve voor bouwkundige inspecties kunnen eigenaren van rijksmonumenten Monumentenwacht Zuid-Holland ook inschakelen voor het opstellen van een zesjaren instandhoudingsplan, een vereiste voor het verkrijgen van een instandhoudingssubsidie van het rijk. Lees meer over de dienstverlening van de Monumentenwacht Zuid-Holland.

Groene Monumentenwacht

Naast de Monumentenwacht Zuid-Holland die gebouwde monumenten inspecteert, bestaat er sinds korte tijd ook een Groene Monumentenwacht. De Groene Monumentenwacht heeft als doel om zonder winstoogmerk het verval van cultuurhistorisch groen te voorkomen. Dit wordt bevorderd door het nemen van preventieve maatregelen. Evenals Monumentenwacht Zuid-Holland voert de Groene Monumentenwacht regelmatig inspecties uit en geeft daarnaast advies over de aanpak van grotere inderhoudswerkzaamheden. 
Download hiernaast de folder over de Groene Monumentenwacht.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 8 juni 2012 de brochure Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek uitgebracht. De brochure is hier naast te downloaden.

Archeologisch Bodemarchief

Als u de eigenaar bent van een archeologisch monument, bovengronds en duidelijk zichtbaar of verscholen in de bodem, dan bezit u een stuk van ons nationaal bodemarchief, een stuk historie. De bodem is een bewaarplaats van historische informatie. Deze ligt opgeslagen in voorwerpen, grondsporen en grondlagen die vooral in hun onderlinge samenhang het verhaal van de plek vertellen. Het bodemarchief is het enige archief dat wij voorhanden hebben voor de periode in onze geschiedenis waarin geen geschreven bronnen voorkomen.
Het is aan te bevelen archeologische monumenten op verval of aantasting te laten controleren en advies inzake beheer en onderhoud in te winnen.

Interieurwacht
Als een monument wordt aangewezen als beschermd monument dan strekt de bescherming zich uit tot het object als geheel en niet alleen tot het exterieur. Een monument is meer dan een buitenschil. De aankleding van het interieur is altijd aan mode onderhevig geweest en is dan ook door de achtereenvolgende eigenaren vaak aangepast aan een nieuwe smaak. Desalniettemin treffen we in veel monumenten nog wel historische interieuronderdelen aan. Meer complete historische interieurs zijn echter zeldzaam en verdienen extra aandacht. Een interieurwacht is getraind in het inspecteren van dergelijke historische interieurs en voorwerpen die zich daarin bevinden en kan de eigenaar van waardevol advies voorzien. Zie voor de werkzaamheden van de interieurwacht de brochure.   

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie