Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Deelnemende organisaties

 

Verschillende organisaties nemen deel aan het kennisnetwerk kastelen, landgoederen en buitenplaatsen Zuid-Holland en stellen hun expertise beschikbaar. Door de samenstelling wordt het brede spectrum aan benodigde kennis en expertise over dit erfgoed in het netwerk verenigd. Erfgoedhuis Zuid-Holland fungeert als trekker van het netwerk. Hieronder treft u een alfabetisch overzicht aan van de organisaties.

EGH logo  

Doel van het Erfgoedhuis Zuid-Holland is om door het bundelen van kennis en krachten op provinciale schaal het rijk gevarieerde erfgoed van Zuid-Holland mooi te houden en voor zoveel mogelijk bewoners attractief en toegankelijk te maken, nu en in de toekomst. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt daarbij als uitvoerder van provinciaal cultuurbeleid en ondersteuner van het (cultuurhistorische) werkveld. Onder het motto wij helpen erfgoed behouden, benutten en beleven zet Erfgoedhuis Zuid-Holland zich in om het Verhaal van Zuid-Holland te behouden, in te zetten en door te geven, ook aan de jongste generatie.
 
 
logo NRF  
Het Nationaal Restauratiefonds is het kennisinstituut bij uitstek voor financiering van restauratie en instandhouding van monumentaal bezit. Naast het informeren van eigenaren, is het de beheerder van de verschillende financiële fondsen die van rijkswege beschikbaar zijn voor instandhouding en restauratie. Het NRF stond mede aan de wieg van het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland en beheert dit Revolving fund. Daarnaast organiseert het NRF in samenwerking met de RCE en andere partijen in het kader van Erfgoed in de Praktijk cursussen om de deskundigheid van gemeentelijke overheden en het erfgoedveld te verhogen.
 
 
logo NKS  
De Nederlandse Kastelenstichting verzamelt toeristische informatie over opengestelde kastelen en historische buitenplaatsen, houdt de leerstoel Materiële Cultuur der Middeleeuwen in het bijzonder Kastelen in stand en geeft educatief materiaal uit voor het basis- en voortgezet onderwijs. Tevens publiceert de stichting populair-wetenschappelijke monografieën over Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen of werkt daar aan mee, alsmede wetenschappelijke uitgaven over kastelen en historische buitenplaatsen. De stichting is bezig een lexicon van alle kastelen in Nederland (bestaand en verdwenen) samen te stellen. De stichting houdt een uitgebreide bibliotheek en documentatiecentrum in stand. Verder zet de stichting zich in om bedreigingen van Nederlandse kastelen en butienplaatsen te keren. Jaarlijks organiseert de stichting excursies, lezingen en studiedagen.
 
 
logo PZH  
Provincie Zuid-Holland heeft een regiefunctie ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen en heeft evenals de RCE wettelijke taken ten aanzien van rijksmonumenten en van rijkswege beschermde gezichten. Daarnaast heeft de provincie autonoom beleid vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie en Verordening. Hierin is ondermeer de bescherming van de cultuurhistorische waarden van historische landgoederen opgenomen in de vorm van de zogenaamde kasteel- en landgoedbiotoop en is ook het provinciale archeologiebeleid vastgelegd. Een nadere uitwerking van het autonome provinciale beleid is de vaststelling van de zogenaamde regioprofielen cultuurhistorie Zuid-Holland. Hierin zijn de uitgangspunten voor beleid gedefinieerd in betreffende regio’s. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit, eveneens een uitwerking van de provinciale structuurvisie.
 
 
logo RCE  
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het nationaal kenniscentrum voor roerend en onroerend erfgoed. Op het gebied van kastelen en historische landgoederen en buitenplaatsen beschikt de Rijksdienst over specialistische kennis over archeologische en gebouwde monumenten (inclusief historische interieurs en collecties), groenmonumenten etc. Er wordt ondermeer gewerkt aan de bundeling en ontsluiting van gedigitaliseerde bestanden (ook van externe partijen) over het cultureel erfgoed.
De dienst heeft wettelijke taken op basis van de MW 1988, WABO en WRO ten aanzien van aanwijzing en vergunningverlening (rijksmonumenten en van rijkswege beschermde gezichten). Ook wordt het rijksmonumentenregister beheerd waarvan de redengevende omschrijvingen deel uitmaken.
De betrokkenheid van de Rijksdienst bij het netwerk is van belang voor de uitwisseling en het bieden van specifieke kennis over kastelen en historische landgoederen en buitenplaatsen. Deze kennis kan worden ingezet bij het beantwoorden van vragen die via de helpdesk binnenkomen. Ook kan deze thematisch en generiek actief worden aangeboden op provinciale of regionale schaal. In voorkomende gevallen kan vooroverleg over ingrijpende (ruimtelijke) plannen worden gefaciliteerd.
 
 
Logo Zuid-Hollands Landschap  
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is in 1934 opgericht. Directe aanleiding was de dreigende verdwijning van de fraaie buitenplaats De Tempel. Bestuurders van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland richtten de nieuwe stichting op voor aankoop en beheer van natuurterreinen.
In de loop der jaren is het Zuid-Hollands Landschap uitgegroeid tot een professionele organisatie en werkt - samen met ruim 150 vrijwilligers - aan de instandhouding van de natuur- en cultuurhistorische waarden in Zuid-Holland.
De stichting streeft naar een duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dit te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging. Het Zuid-Hollands Landschap - met 55.000 donateurs - beheert meer dan 3.700 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland, waaronder vijf buitenplaatsen.
 
 
skbl  

Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) is voortgekomen uit het Themajaar voor de historische buitenplaatsen 2012. Samen met talrijke vrijwilligers streeft sKBL naar meer onderlinge samenwerking tussen deze erfgoederen maar ook meer digitale helderheid waar het publieksinformatie betreft over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen betreft. Daarnaast is sKBL een bloeiende gemeenschap van mensen en organisaties verenigt rond het thema kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen met als gezamenlijk doel de instandhouding van dit prachtige erfgoed. Hiervoor werkt sKBL enthousiast aan het vergroten van de bekendheid en draagvlak onder andere door het ontwikkelen van een strategie voor marketing en website gebruik, pr. actieve relaties met belanghebbenden en politiek, het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaring.

 
 
logo vrienden kastelen holland en zeeland  

De Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen is de opvolger van van de Kastelenstichting Holland en Zeeland en ijvert voor de instandhouding van (overblijfselen van) kastelen en historische buitenplaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. De stichting bemiddelt en geeft voorlichting over het aanvragen van subsidies, verstrekt informatie aan belanghebbenden, organiseert excursies, cursussen, studiedagen en tentoonstellingen. Daarnaast verzamelt de stichting gegevens over kastelen en buitenplaatsen, wekt belangstelling voor en bevordert de studie van kastelen en buitenplaatsen en verwerft eigendom en neemt het beheer en onderhoud van kastelen en buitenplaatsen op zich. Kastelenstichting Holland en Zeeland geeft studieresultaten en monografieën uit over kastelen en buitenplaatsen.

 
 

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie